คณะผู้บริหาร (Management Team)

พลเอก เกรียงศักดิ์ ไทยจำเนียร
ประธานกรรมการ

นาย สัมพันธ์ สุกเกลี้ยง
กรรมการผู้จัดการ

น.อ. เกรียงไกร ไทยจำเนียร
รองกรรมการผู้จัดการ

นาย แทนไท ไทยภักดี
รองกรรมการผู้จัดการ(ในประเทศ)

นาย โทนี่ หยาง
รองกรรมการผู้จัดการ(ต่างประเทศ)

นาย อภิวัชร์ วิศิศฎ์ธรรมศรี
ผู้จัดการทั่วไป

นายน้อย สนดี
ผู้จัดการโรงงาน

นางสาว ไปรยา อัติโชติ
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

นางสาวดลยา แจ่มนิยม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน