คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร (Management Team)

คณะผู้บริหาร

พลเอก เกรียงศักดิ์ ไทยจำเนียร
ประธานกรรมการ

คณะผู้บริหาร

นาย สัมพันธ์ สุกเกลี้ยง
กรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหาร

น.อ. เกรียงไกร ไทยจำเนียร
รองกรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหาร

นาย แทนไท ไทยภักดี
รองกรรมการผู้จัดการ(ในประเทศ)

คณะผู้บริหาร

นาย โทนี่ หยาง
รองกรรมการผู้จัดการ(ต่างประเทศ)

คณะผู้บริหาร

นาย อภิวัชร์ วิศิศฎ์ธรรมศรี
ผู้จัดการทั่วไป

คณะผู้บริหาร

นายน้อย สนดี
ผู้จัดการโรงงาน

คณะผู้บริหาร

นางสาว ไปรยา อัติโชติ
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร

นางสาวดลยา แจ่มนิยม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน