ส่งบุคลากรของบริษัทฯ เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004

บริษัท รักษ์ 69 จำกัด ได้ส่งบุคลากรของบริษัทฯ เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004
MASCI (Management System Certification(Thailand)) หลักสูตร Introduction & Internal Auditor ISO 14001:2004
เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ มาตรฐาน ISO 14001:2004 โดยประโยชน์ที่จะได้รับในการอบรมมีดังนี้

  1. สามารถตีความข้อกำหนด ISO 14001:2004 ได้และนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตามภายในองค์กรได้
  2. สามารถประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมได้ เพราะเป็นหัวใจสำคัญในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
  3. ฝึกทักษะการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 การวางแผนการตรวจ การจัดทำรายการการตรวจประเมิน การจัดทำรายงานการตรวจ และการติดตามการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องได้อย่างถูกต้อง