ส่งบุคลากรของบริษัทฯ เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000

บริษัท รักษ์ 69 จำกัด ได้ส่งบุคลากรของบริษัทฯ เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000
MASCI (Management System Certification(Thailand)) หลักสูตร Introduction & Internal Auditor ISO 9001:2000
เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ มาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยประโยชน์ที่จะได้รับในการอบรมมีดังนี้

  1. ทราบหลักการของมาตรฐาน ISO 9001:2000 และสามารถตีความข้อกำหนด ISO 9001:2000 แต่ละข้อได้
  2. เข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2000
  3. ฝึกทักษะในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 การจัดทำรายการตรวจประเมิน การจัดทำ รายงานการตรวจ การติดตามการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องได้อย่างถูกต้อง